Nabízíme

Kompletní kominické práce

Čištění komínu, čištění kouřovodů, čištění kotlů a kamen, výměna kouřovodů, revize spalinových cest, měření tahu komínu, kontrola spalinové cesty kamerou, měření CO, revize kotlů OPOP.

UPOZORNĚNÍ

Od 1. ledna 2016 se na danou oblast vztahuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. A k němu byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Revize spalinové cesty se provádí

  1. Před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu.
  2. Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv.
  3. Před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty.
  4. Před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.
  5. Po komínovém požáru.
  6. Při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Čištění a kontrola komínů

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen "oprávněná osoba").

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.

Certifikace a osvědčení

Svou práci vykonáváme kvalitně a certifikovaně.

Důležitá informace

Dne 1. ledna 2016 vstoupil v platnost nový Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Nový zákon zrušil nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a stanovil práva a povinnosti v oblasti čistění, kontrol a revizí spalinových cest.

Hasičský záchranný sbor kraje ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti. Kontrolují platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů. V případě fyzických osob se také nic nezměnilo a povinnost kontroly a čištění komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu. Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.

© 2011 Kominictví Aleš Gardoň, Dětřichov nad Bystřicí 17. tel. 734498699 | epartak.cz
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!